Privacy Policy

Vintage Friesland, gevestigd aan Dwarsnoard 13 8711 AP Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vintagefriesland.nl
Dwarsnoard 13 8711 AP Workum
0625106724
JW Wester is de Functionaris Gegevensbescherming van Vintage Friesland Hij/zij is te bereiken via jwester@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vintage Friesland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens om een reservering te maken en naar een opgegeven mailadres een bericht te sturen van deze reservering als herinnering. Op onze site worden geen persoonsgegevens achter gelaten, na de reserveer periode van twee dagen worden deze verwijderd. Ook gebruiken we geen social media plugins.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jwester@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vintage Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Vintage Friesland verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming
Vintage Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vintage Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reserverings termijn
Personalia > Bewaartermijn > Reden: Twee dagen de reserverings termijn wordt gehanteerd
Adres > Bewaartermijn > Reden: Idem als bovenstaande


Delen van persoonsgegevens met derden
Vintage Friesland verstrekt uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vintage Friesland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jwester@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. vintage Friesland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vintage Friesland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vintage Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jwester@live.nl